KATALOG INFORMACIJA


Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za odrasle osobe Zagreb s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom za odrasle osobe "Zagreb" glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način ispod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Dom za odrasle osobe "Zagreb" uskratit ce pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se ureduje područje zaštite osobnih podataka.

Dom za odrasle osobe "Zagreb" može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
-onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
-onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
-povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom za odrasle osobe "Zagreb" uskratit ce pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

SADRŽAJ KATALOGA

Dom za odrasle osobe "Zagreb" je javna ustanova čija je djelatnost pružanje usluga stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije i organiziranog korištenja slobodnog vremena psihički bolesnim odraslim osobama.

Uz navedeno dom uključuje i pružanje usluga dnevnog boravka psihički bolesnih odraslih osoba te organiziranog stanovanja uz podršku.

Informacije u katalogu su razvrstane prema ustrojbenim jedinicama Doma za odrasle osobe "Zagreb" koje raspolažu pojedinim informacijama.
Rad Doma obavlja se u dva odijela i dvije grupe poslova:
1.
Ravnatelj
2.
Odjel računovodstvenih i pomoćno-tehničkih poslova
3.
Odjel psihosocijalne podrške i njege i brige o zdravlju
4.
Odjel pojačane njege i brige o zdravlju
5.
Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno-tehničkih poslova


Općenite informacije o Domu za odrasle osobe "Zagreb" kojima raspolažu : Ravnatelj, poslovi socijalnog rada i radne terapije, računovodstveno-administrativni poslovi, Odjel pojačane njege i brige o zdravlju, Odjel prehrane, pomoćno-tehničkih poslova i pomoći i njege u kući.

NAMJENA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.