PSIHO-SOCIJALNI RAD1.      Individualni rad s korisnicima

-
upoznavanje novih korisnika na život u Domu te pomoć u prilagodbi
-
razvijanje dobrih međuljudskih odnosa
-
pomoć pri rješavanju socijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i drugih problema
-
motiviranje i pomoć pri uključivanju u radne i kulturno-zabavne aktivnosti
2.      Grupni rad s korisnicima

-
uključuje pomoć u poboljšanju komunikacije, kvalitete života, eliminiranju negativnih učinaka, a ostvaruje se kroz rad grupa:
a) grupe socijalnih vještina
b) grupe vijeća korisnika
c) grupa korisnika s posebnim potrebama
d) grupa korisnika ovisnih o alkoholu
e) grupa psihotičara
f) socio-terapijska grupa muških i ženskih korisnika
g) grupa za očuvanje motoričkih vještina
h) dramska grupa